Make your own free website on Tripod.com

Latihan 5

Pilih jawapan yang paling sesuai .

1) '' Kenapa __________ semua melancarkan mogok pada hari ini ? '' tanya Susan .

      A . saya                      B.   hamba

      C.  mereka                 D.   dia

2) ''Ampun tuanku , _________ datang memohon tuanku berangkat segera ,'' titah Bendahara .

      A.  saya                      B. patik

      C.  anda                     D. aku

3) Susan , David dan Kak Meng pergi ke sekolah . ____________ pergi dengan menaiki bas .

       A. Dia                       B. Mereka

       C. Awak                   D. Anda

4)  Ayah ___________ membeli sebuah kereta baru .

       A. saya                     B. anda

       C.  hamba                 D. beta

5) ''Sudahkah ______________ bersedia untuk menghadapi peperiksaan ? '' tanya Beng Keong .

       A.  kami                    B. kita

       C. hamba                  D. anda

6) ''____________ tiada yang lain memilih kamu ? '' tanya ayah .

       A.  Bilakah                B. Kenapakah

       C.  Siapakah             D. Apakah

7) ''_______________ cara membuat layang-layang ?'' tanya Swee Hock .

       A.  Bilakah                B. Bagaimanakah

       C.  Siapakah             D. Berapakah

8)  Ambilkan buku ___________ .

        A. sana                     B. situ

        C. itu                        D. sini

9) ______________ yang terjumpa duit yang hilang itu akan diberi saguhati .

        A. Apa-apa              B. Mana

        C. Siapa-siapa          D. Siapa

10) Di ____________  sahaja sekarang kita dapat melihat pemuda duduk melepak .

         A. mana-mana         B. mana

         C. apa-apa              D. siapa -siapa    

       backasq.gif (3431 bytes)       jawapanasq.gif (10930 bytes)