Make your own free website on Tripod.com

Latihan Tatabahasa Set a

Latihan 3

1  Hari ini ialah hari jadi adik yang____________.

   A  ketiga    B   bertiga-tiga   C  bertiga   D  ketiga-tiga

2  Pada hari Ahad ramai____________ berniaga di situ.

  A  berniaga  B  perniagaan  C   peniaga  D  meniagakan

3  ______________ deman denggi sangat merbahaya.

   A  Kesakitan  B  Disakiti  C   Pesakit  C  Penyakit

4   ___________ orang budak itu telah pun dijumpai.

    A  Berempat  B  Keempat-empat   C  Empat  D  Keempat

5   Ong Chai telah dilantik sebagai___________ sekolah.

   A   pengawas   B    mengawasi  C  pengawasan   D   diawasi

6Ayah sedang _________ rumput.

  A  dicabut   B   mencabut    C   mencabutkan   D  tercabut

7   Faridah dan Cindy sedang____________ .

   A  bual   B   dibualkan   C  membualkan   D   berbual

8   Guru itu ___________  murid-murid yang degil.

   A   mendenda   B    didenda   C   dendaan   D   denda

9   Budak-budak itu____________ di tengah padang.

   A   gaduh   B  digaduhkan    C  bergaduh   D   pergaduhan

10  Puan Lim sedang__________ di tengah padang.

   A   ditunggu   B    tunggu  C   penunggu   D   menunggu

11   Budak itu berlari__________ membawa bola.

   A  sambil  B  kerana  C   jika   D   sebab

12   Adik menangis____________ terkejut.

   A   jikalau   B   atau    C   kerana   D   dan

13   Peng Chai mengambil begnya___________ pergi dari situ.

   A   semenjak   b    lalu   C   selepas   D   tetapi

14    Ayah akan pergi ke Melaka pada hari ini____________pun esok.

   A   dan   b   kerana    C   semenjak   D   atau

15   Chee Keong hendak mengangkat beg itu____________ tidak terdaya.

   A   kerana   B   jika    C   sebab   D  tetapi

16    Buku itu sanggat__________.

   A    tinggi   B    tebal   C   kuat   D    gemuk

17  Dia menjerit  dengan____________ apabila terkejut.

   A   kuat   B   pantas    C    laju   D   kenjang 

18   Rumah________ itu telah runtuh.

   A   cantik   B   baru   C   buruk   D   busuk

19   Jimmy menjawab soalan gurunya dengan___________-.

   A   lama   B   besar    C    cantik   D   cepat

   20    Buah durian sangat__________ rasanya.

   A   busuk   B   indah    C   lazat   D   cantik

back.gif (2389 bytes)

bomb_2.gif (624 bytes)

     

     ANIMGOLF.gif (20962 bytes)