Make your own free website on Tripod.com

Latihan Tatabahasa

Set F

1.  Adik sedang menonton......................di ruang rumah

    A. buku             B. radio         C. televisyen         D. telefon

2. Mengumpul setem adalah...................... saya.

    A. kekuatan         B. kegemaran         C. kepandaian         D.kerajinan

3. ..................telah menyampaikan pingat Tokoh Kanak-kanak kepada Zaini.

    A. Encik Karim         B. Puan Tan         C. Perdana Menteri         D. Si Comel

4.Pada musim buah-buahan, kami suka pergi ke.................... datuk.

    A. kampung         B. rumah         C. kedai         D. dusun

5. .................. ialah bunga kebangsaan Malaysia.

    A. Bunga Raya         B. Bunga Ros         C. Bunga Orkid         D.Bunga Kembung

6."Negara............... pernah dijajah oleh orang Inggeris," kata Encik Lam kepada anaknya.

    A. kami         B. kita         C. saya         D. awak

7. Cikgu Tan berkata kepada murid-muridnya," sebagai rakyat Malaysia,................... patut berasa  bangga."

    A.kamu         B.saya         C. kita         D. kami

8. ..................... adik kamu pulang dari sekolah?

    A. Apakah         B. Bilakah         C. Siapakah         D. Di manakah

9. Saya amat menghormati Abraham Lincoln kerana ...................... seorang yang bersemangat tinggi.   

    A.beliau         B. baginda         C. dia         D. tuan

10.Cikgu Azman : .................... buku catatan kamu?

    A. Di manakah         B. Di sini        C. Ke manakah         D. Di manakah

11. Guru- guru sedang berbicara.............................. masalah disiplin di sekalah.

    A. dengan         B. tentang         C. untuk         D. demi

12. Saya pergi ke perpustakaan ........................ Su Mei.

    A. untuk         B. daripada         C.dengan         D. oleh

13. Budak itu selalu menangis ....................waktu malam.

    A.pada         B.sejak         C. di         D. dalam

14. Abang saya baik ...................... semua permainan.

    A. dengan         B. demi         C. akan         D. dalam

15. Emak membuat kuih-muih....................... menyambut hari raya.

    A. untuk         B.tentang         C. pada         D. demi

16. ...................... ada masa, saya akan habiskan kerja itu.

    A. Supaya          B. Pada         C. Kalau         D.Semenjak

17. Kamu boleh pilih kemeja merah ini ................kemeja biru itu.

    A. atau         B. sambil         C. tetapi         D. lalu

18. ............. dia kaya, ..................... selalu sakit.

    A.Kerana, lalu         B.Walaupun, dan         C. Walaupun,tetapi         D. Jikalau, tetapi

19. Bapa pergi bekerja juga .................... badannya kurang sihat.

    A. tetapi         B. jika         C. supaya         D. walaupun

20.Emak menunggu kakak di perhentian bas................... sudah larut malam.

    A. supaya         B. tetapi         C. sambil         D. walaupun

กก

jpash.gif (3607 bytes)    bkash.gif (3120 bytes)

กก