KATA KERJA

1.Kata kerja ialah kata yang pada umumnya disertai awalan ber-,men-,ter-,dan sebagainya.

2.Kata kerja terbahagi kepada:
  (a) kata kerja tak transitif
  (b) kata kerja transitif
  (c) kata kerja  pasif

3.Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan maknanya yang 
   lengkap.Misalnya:
    (a) Ayah tidur.
   
(b) Penyanyi itu menari.

4.Beberapa contoh kata kerja tak transitif ialah:
       ada,bocor,kandas.

5.Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk membentuk ayat yang lengkap.

6.Objek yang menyertai kata kerja transitif mesti frasa nama.Misalnya:
    Abang membaca buku.
    (a) membaca-kata kerja transitif
    (b) buku-objek

7.Beberapa contoh kata kerja transitif ialah:
       makan,melukis,minum.

8.Kata kerja pasif terjadi daripada kata kerja transitif yang awalan me- nya ditiadakan.


   Contohnya:

   Kata Kerja Transitif                         Kata Kerja Pasif
   mengambil                   ambil

9.Ada tiga jenis kata kerja pasif.
    (a)kata kerja pasif diri pertama
    (b)kata kerja pasif diri kedua
    (c)kata kerja pasif diri ketiga

10.Kata kerja pasif diri pertama ialah kata kerja yang berimbuhan ku-. Contohnya:
     kuambil, kuperoleh, kududuki

11.Kata kerja pasif diri kedua ialah kata kerja yang berimbuhan kau- .Contohnya:
     kauambil, kauberikan, kaududuki

12.Kata kerja pasif diri ketiga ialah kata kerja yang berimbuhan di-.Contohnya:
     diambil, diberikan, diduduki    
Disediakan oleh:
     Ang Hann Joen


kklat1b3.gif (5569 bytes)kklat2b2.gif (8266 bytes)kklat3b2.gif (8031 bytes)
kklat4b2.gif (7976 bytes)kklat5b2.gif (8624 bytes)