Latihan Tatabahasa

koo9.jpg (4419 bytes)        

                  btlt1ksl.gif (5783 bytes)                 btlt2ksl.gif (5886 bytes)                  btlt3ksl.gif (5897 bytes)

               btlt4ksl.gif (5895 bytes)                           btlt5ksl.gif (5861 bytes)

    Disediakan oleh: Koo Soh Lui

btbkksl2.gif (4533 bytes)